< div id=”header ”>< / div>

söndag 11 juni 2017

Omfattande förändringar och investeringar föreslås för att komma till rätta med trafikflödet kring Lassabacka i Varberg !


Hamn och gatunämnden i Varberg har omfattande projekt framför sig gällande Norra stadsområdet i Varberg kring Lassabacka och mot Brunnsbergsskogen.

Cirkulationsplatsen Lassabacka och området i anslutning till denna är högt belastad, framförallt sommartid som tillsammans med en otydlighet i cirkulationen, brist på alternativa vägmöjligheter samt problematiska in- och utfarter skapar en svårhanterlig trafikplats. Belastningen på området kommer öka till följd av att Varbergs stadsområde förtätas och expanderar samt att godstransporterna till och från hamnen förväntas öka. Utöver detta tillkommer masstransporter och byggtrafik inom Stadsutvecklingsprojektet

Kostnad investeringar

Två olika placeringar av en ny cirkulation och väg föreslås med olika stort intrång i
fastigheter och Brunnsbergsskogen, i det norra läget görs dock inget intrång i
Brunnsbergsskogen alls.

Den uppskattade investeringskostnaden för föreslagna åtgärder är:
• Ny väg och cirkulation: ca 11,5 mkr
• Ny lokalgata till handelsområde: ca 6,7 mkr
• Avveckling av Susvindsspåret: ca 170 tkr (aktuell sträcka, rivning av
spåranläggning ner till slipers underkant samt vägskydd)
• Trafiksäkerhetsåtgärder: ca 240 tkr (korsning mot Äppelvägen, Traktorvägen
och Birger Svenssons väg in till NV verksamhetsområdet)
• GC-passage under Värnamovägen (vid Lugnetrondellen): ca 23 mkr
• Det kan tillkomma kostnad för ledningsflytt vid anläggning av ny väg,
cirkulation och lokalgata.

Dessa kostnader planeras att bekostas av kommunstyrelsen.

Förstudie: Norra stadsområdet - Lassabacka

För att avlasta Lassabackarondellen och öka trafiksäkerheten i anslutningarna till verksamhets- och handelsområdena föreslås följande åtgärder:
• En ny cirkulationsplats på Västkustvägen i höjd med Susvindspåret
• En ny trafikled som kopplar samman Lugnetrondellen (Kamremsgatan) med den nya cirkulationen. Den nya leden går parallellt med Susvindspåret, strax norr om banvallen.Birger Svenssons väg stängs mot Lassabackarondellen och kopplas istället till den nya cirkulationen.
• En ny lokalgata från Birger Svenssons väg in i handelsområdet sydväst om Lassabacka rondellen.

Trots dessa åtgärder kommer all trafik som beräknas enligt Trafiknätsanalysens mellanscenario inte rymmas utan att köer uppstår i Lassabackarondellen och den nya cirkulationen. Det är därför viktigt att stärka förbindelserna och öka attraktiviteten för fotgängare, cyklister och kollektivtrafiken. Följande åtgärder föreslås:

• En cykelbana längs med den nya trafikleden.
• En gångbana uppe på banvallen längs med den nya trafikleden.
• En planskild gång- och cykel passage under Värnamovägen vid Lugnetrondellen.
• Busshållplatsen Valen på Birger Svenssons väg utgår och ersätts av att Brunnsberg Norra får hållplatslägen även på Birger Svenssons väg
• Busshållplatserna Lindbergsvägen och Långtradaren utfår och ersätts av en ny hållplats på Kamremsgatan. Samtliga busslinjer mellan Västkustvägen och Lugnetrondellen går via den nya trafikleden.

Inga kommentarer: