< div id=”header ”>< / div>

lördag 3 juni 2017

Nu ska Åkaren säljas kommer upp i Varbergs kommunfullmäktige den 20 juni !


Åkaren kommer nu upp till försäljning den 20 juni och det är en grovt misskött fastighet som Varbergs kommun inte visat minsta intresse att förvalta eller vidareutveckla. Vem som helst som tar över kan det bara bli bättre.

Föreslå kommunfullmäktige besluta att - godkänna upprättat köpekontrakt där kommunen försäljer Åkaren 3, 11 och 13 till Varbergs Bostads AB till en köpeskilling av 20 miljoner kronor.

Beskrivning av ärendet

Inom kvarteret Åkaren finns tre kommunala fastigheter. Åkaren 3 och 11 är idag obebyggda och inrymmer delvis tillfälliga parkeringsplatser. Åkaren 13 är bebyggd och inrymmer främst olika typer av lägenheter.

Åkaren står idag inför ett vägskäl då fastigheten är i behov av stora reinvesteringsåtgärder. Besiktning av Åkaren 13 har utförts av serviceförvaltningen med bedömningen att kostnader för akuta åtgärder uppgår till ca 5 miljoner kronor. För fastigheten finns det ett föreläggande gällande en ej godkänd obligatorisk ventilationskontroll. Byggnadsnämnden har utfärdat en dispens vilken är giltig till och med 1 januari 2019.

Ovan beskrivna åtgärder är endast de mest akuta och innebär inte nödvändigtvis att fastigheten efter dessa åtgärder kommer att uppfylla ställda myndighetskrav. Därför planeras en omfattande ROT-renovering.

Beslutsunderlag

Köpekontrakt avseende Åkaren 3, Åkaren 11 och Åkaren 13 inkl. bilagor Byggnadsnämndens beslut § 201, 2017-03-30, Åkaren 13 Funktionskontroll ventilationssystem, begäran om dispens

Övervägande

Åkaren 13 bör i samband med en ROT-renovering anpassas för att inrymma fler bostäder parallellt med att de obebyggda fastigheterna på Åkaren exploateras. I linje med beslut om renodling av fastighetsägandet inom Varbergs kommun samt Varbergs Stadshus AB, Dnr KS 2014/0572, bör Åkaren försäljas till Varbergs Bostads AB.

Vid en försäljning av fastigheterna inom Åkaren till Varbergs Bostads AB säkerställs betydelsefulla inriktningar inom kommunens förtätningsstrategi.

Ärendet behandlades i KSAU 30 maj

Åtgärden är i linje med prioriterat mål om ökad bostadsförsörjning och det skapas goda förutsättningar för en högre exploateringsgrad inom kvarteret, samtidigt som kommunen säkerställer att det tillskapas hyresrätter inom stadskärnan.

Inför kommande renoveringsprojekt hanterar Varbergs Bostads AB evakueringen av befintliga tillsvidarekontrakt i enlighet med hyreslagen. Evakuering av akutboendet och sociala kontrakt hanteras gemensamt av socialförvaltningen och serviceförvaltningen. Arbetet med evakuering förankras inom respektive nämnd.

Ekonomi och verksamhet

En försäljning av Åkaren 3, 11 och 13 till Varbergs Bostads AB genererar intäkter till kommunen om 20 miljoner kronor.

Inga kommentarer: