< div id=”header ”>< / div>

lördag 25 mars 2017

Det behövs fortsatta kraftfulla åtgärder för att ligga i nivå med Paris-avtalet


Nyligen förekom en ganska kortfattad och i mitt tycke rörig debatt mellan Isabella Lövin (regeringen) och Annie Lööf (centern).

När det blir en sån här debatt är det viktigt att veta vem man företräder och i detta fallet kan Annie Lööf (C) sägas företräda den förra regeringen som avgick 2014 men också nuvarande centerns ståndpunkter.

Isabella Lövin (MP) plockades från EU-parlamentet och direkt in i regeringen.

Vad som stämcde i miljödebatten kan läsas här.

De politiska slagträn som det tvistades om var flygskatten och kilomterskatten.

Inget av dem var aktuella under alliansregeringen men nu när Miljöpartiet kom in i regeringen är båda aktuella och omdiskuterade ämnen då det främst har med klimatfrågan att göra.

En viktig aktör i sammanhanget är Naturvårdsverket och de gör följande bedömning se nedan.

Scenarioberäkningar belyser behovet av en snabbare klimatomställning

Naturvårdsverket presenterar idag (2017-03-15) scenarier som visar att Sveriges utsläpp av växthusgaser beräknas fortsätta minska och att vi når utsläppsmålen 2020. Men för att ligga i linje med Parisavtalet behövs en snabbare omställningstakt. Det gäller framförallt transporterna.

− Scenarioberäkningarna, som bygger på dagens beslutade styrmedel, pekar mot att utsläppen av växthusgaser minskar med 30 procent fram till 2020 jämfört med 1990, detta trots en långsammare takt i utsläppsminskningen de senaste åren. Det innebär i så fall att Sverige når sina utsläppsmål på kort sikt, säger Stefan Nyström, chef för Klimatavdelningen på Naturvårdsverket.

Enligt scenarierna fortsätter minskningen fram till 2030 och uppgår då till cirka 35 procent sedan 1990, att jämföra med minskningen fram till idag som är 25 procent. Men utvecklingen räcker inte för att ligga i linje med Parisavtalet, och analyser visar att transportsektorn spelar en nyckelroll.

− Det är fullt möjligt att nå längre än scenarierna visar. Viktiga åtgärder är krav på lägre koldioxidutsläpp från nya bilar och lastbilar, långsiktiga regler för bio-drivmedelanvändning, ändringar av fordonsskatten så att den tydligare gynnar miljöbilar och fortsatta satsningar på bland annat laddstolpar för elbilar, säger Stefan Nyström.

Naturvårdsverket tar fram scenarioberäkningar tillsammans med flera andra myndigheter. Beräkningarna rapporteras till EU vartannat år. Referensscenario och känslighetsalternativ bygger på olika antaganden om hur utsläppen kan utvecklas utifrån nu gällande styrmedel.

Scenaror för växtgasutsläpp här. Nästa rapport kommer att presenteras 15 mars 2019.

Inga kommentarer: