< div id=”header ”>< / div>

fredag 10 februari 2017

Bygg klart Fästningsbadet i Varberg !


Fästningsbadet har varit en mångårig följetong i de politiska instanserna i Varberg

Själv ville jag avstyra att en Friidrottshall sambyggdes med skolan i Trönninge men då hade Sparkbankstiftelsen avstått med sitt bidrag. Jag fick i stort bara med mig SD den gången och samtliga partier körde över oss och nu står snart allting färdigt ute i Trönninge. Jag hade en försiktighetsprincip att jag befarade att bygget blev för dyrt och att det inte kändes klart med anslutningsvägar och skulle bli en stor belastning söderifrån genom Lassabacka som ett av många skäl.

Vad gäller det nu aktuella ärendet fästningsbadet vill tre partier partier avstyra projektet: Centern, Miljöpartiet och KD. Samtliga anser att kostnaderna skenat iväg.

En revisor har gått igenom projektet och kritiken är svidande.

Kommunrevisionen har gått igenom allting med följande frågeställningar,

1.Bakgrund, syfte och avgränsning

Revisorerna har identifierat behov av att klargöra hur ärendet ”Fästningsbadet” har hanterats utifrån olika perspektiv.

Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma huruvida hamn- och gatunämnden haft en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll över processen ”Fästingsbadet”.

Följande huvudsakliga frågeställningar ingår i granskningen:

•Vilka inledande underlag och kostnadsberäkningar (förstudier) för projektet har presenterats för politiken?

•Projektering och upphandling av konsulter?

•Beslutsprocessen och eventuella omprioriteringar under investeringsprocessen?

•Hur har projektorganisation och ansvar reglerats?

•Vem/vilka har fått vilka rapporter och vid vilka tillfällen?

•Vilka beslut har politiken fattat med anledning av redovisade utfall och avvikelser?

•Hur har delegationsordning tillämpats?

•Hur har kommunens egna riktlinjer och styrande dokument för liknande investeringar tillämpats?

•Samspel och ansvarsfördelning mellan förvaltning - nämnd - kommunstyrelse och kommunfullmäktige i ärendet?

•Vilka förklaringar finns till de ekonomiska avvikelserna?

•Vilken ”kontrollapparat” har kommunen haft i projektet?

•Hur avses projektet drivas vidare (tidsaspekter, kostnadsramar mm)

1.Analys och bedömning (kommunrevisionen)

Revisorns bedömning är att den första framtagna kalkylen/budgeten var förödande för projektets effektivitet och genomförande. Den ursprungliga kalkylen har haft en ”förlamande effekt” på verkställigheten i projektet. De första utredningarna som gjordes efteråt visade en dubbel investeringskostnad. Hade man vid detta tillfälle politiskt tagit ställning till om investeringen var rimlig så hade man genomfört projektet för länge sedan enligt revisorns bedömning. Har man inte gjort en riktig projektering från början blir det svårt att bedöma och analysera kalkyler över tid. Det blir som att jämföra äpplen med päron.

Revisorns bedömning är också att förvaltningen haft en hög ambition i att försöka utreda och hitta kostnadseffektiva alternativ också beroende på avsaknad av politisk beslutskraft och att politiken beslutar om att ge uppdrag att återkomma med förnyad kalkyl snarare än att ta ställning till det som finns. Bristen på beslutskraft har också gjort att kostnader upparbetats under alla år.

Revisorns avslutande slutsats är att kostnaden att inte genomföra Fästningsbadet nu i princip är lika hög som att genomföra den eftersom man annars går miste om bidraget från Sparbanksstiftelsen.

" Idag
Prislapp till i dag: 15,3 miljoner kronor.
Totalt beräknas prislappen landa på 34,1 miljoner. Av detta står Sparbanksstiftelsen för 15,5 miljoner kronor. Granskarna menar att bristen på beslutskraft har gjort att kostnaderna har upparbetats under alla år. Slutsatsen är att det blir lika dyrt att inte genomföra Fästningsbadet som att genomföra den, eftersom man annars går miste om bidraget på 15,5 miljoner kronor från Sparbanksstiftelsen."

Inga kommentarer: