< div id=”header ”>< / div>

söndag 20 november 2016

Makten i MP Varberg består av sex personer !


Jag får ibland frågor: Vilket parti ska du gå med på med i nu då när du LÄMNAT Miljöpartiet?.

Egentligen är frågan inte mogen än precis som jag tog tid på mig att lämna MP tar jag tid på mig vilka jag skulle föredra istället. Jag kan inte helhjärtat vara med i ett parti där jag känner att till slut så stämmer det inte överens med det jag står för själv.

Miljöpartiet har på i stort sett alla nivåer blivit ett meningslöst bihang till MAKTEN och i symbios med dem får de också finna sig att ta ansvar även för den kritik de får.

Jag bestämde mig tidigt att inte ställa upp på riksdagslistan eller på regionlistan för MP då det hade blivit ett för stort åtagande. Jag fann att min roll att kunna agera och påverka är lokalt.

Som medlem i MP är du registerad riks och ansluten till en lokalavdelning. Är du inte med på riks tillhör man således ingen lokalavdelning.

Vad händer lokalt i MP Varberg?

Det jag fann lokalt att jag redan för tre år sedan alltså FÖRE valet 2014 hade lagt en motion internt som innehöll följande:

att vid tillsättningar av poster som har med valresultatet att göra redan nu bestämma att förhandlingsdelegationen består av de efter valet september 2014 invalda ledamöterna + ersättare.

Resultat : det utsågs två personer personer med intresse för egna poster som förhandlingsgrupp varav två personer andra personer i Kf-gruppen blev referensgrupp med intresse för egna poster. Jag själv satt i valberedningen och visste inte ett skvatt vad som hände i förhandlingsspelet som var under sekretess.

att det ska framgå av stadgarna att poster som tillsätts genom kommunfullmäktige utses av kommunfullmäktigegruppen de invalda och ersättare inte av styrelsen

Nu blev det ett allmänt medlemsmöte som föreslog vilka som skulle besätta poster men konstatera att styrelsen lokalt i MP är identisk med kommunfullmäktigegruppen förutom en som är med i valberedningen.

att det i stadgarna framgår att “politiska gruppen” utgörs av kf-gruppen, ersättare samt invalda i nämnder och styrelser. Att de äger rätt att ha egna möten att rådgöra, informera sig och kunna planera.

Framgår inte av nuvarande stadgar hos MP men i praktiken är det detta som förekommer på måndagarna i partilokalen

att de som utses av partiet i kf som valberedning måste rådgöra med förhandlingsdelegationen om det uppstår behov av fyllnadsval under mandatperioden

Behövs inte då dessa MP utsett som valberedare ingår i förhandlingsdelegationen. De behöver bara rådgöra med sig själva. Trots att två ledamöter hoppat av MP som sitter i nämnder under mandatperioden har frågan om fyllnadsval aldrig aktualiserats.

att under styrelsen (stadgarna) invald inte äger rätt att delta i omröstningar där det finns skäl att se att det finns dubbla lojaliteter, uppstår jävsförhållande eller kunna utnyttja sin position för egna syften.


Sex personer besätter idag strategiska positioner i MP Varberg. Frågan kan bli intressant om de släpper in någon utomstående i deras krets.

att antalet revisorer utökas till att vara minst två som verksamhetsgranskare.

Tvivlar om det förekommer någon revision alls i MP Varberg då jag inte sett revisorn medverka på något möte de senaste åtta åren minst

att valberedningen internt består av fem ledamöter men där de också få kunna vara valbara till poster så att inte vakanser uppstår i ömmande och brådskande fall (temporära tillsättningar).

Valberedningen i MP består av två personer som är kompisar och alierade med de fyra som innehar poster, positioner och uppdrag. Ingenting kommer att föreslås om inte dessa fyra är med på det hela.

att det tas bort att 20% av medlemmarna kan kalla till extra årsmöte då bara medlemsansvarige vet hur många medlemmar som finns och redovisning saknas som är offentlig

Eftersom bara "klicken" besöker partilokalen som är invalda, har poster och uppdrag är det svårt att veta hur det som står i stadgarna skulle kunna göras utan "klickens" medverkan.

att visst antal protokollförda medlemsmöten ska hållas per år

Eftersom MP Varberg bygger på aktiva medlemmar och dessa inte drar sig till måndagsmötena faller mycket på detta. De är inte tillräckligt aktiva att besöka partilokalen medlemmar som är passiva.

att styrelsens rätt att ta beslut om ekonomiska åtaganden begränsas till viss summa då det då annars måste antas av medlemsmöte


Styrelsen är identisk med KF-gruppen som är de som kommer till partilokalen då behövs ingen begränsning förutom till vissa utsedda personer

Inga kommentarer: