< div id=”header ”>< / div>

lördag 6 augusti 2016

Hur grönt är MP i förhållande till EU:s mål gällande cirkulär ekonomi , tillväxt och skatter ?


Prioriterade områden (rådslag hösten 2016 Grön Ekonomi)

Fokus på cirkulär ekonomi, tillväxt och skatter


Styrgruppen har fokuserat på tre områden för rådslaget. De områden som styrgruppen valt att fokusera på är följande:

Cirkulär ekonomi

"Konsekvensen av en växande befolkning med ökande materiella anspråk är att jordens resurser blir allt knappare – vi behöver därför en mer hållbar tillväxt. Det krävs stora förändringar, nya resurseffektiva affärsmodeller och en ekonomi som bygger på ett kretsloppssamhälle – en cirkulär ekonomi."

Styrgruppen har tittat på hur Miljöpartiet politiskt kan påskynda omställningen till en biobaserad och cirkulär ekonomi på olika politiska nivåer. De åtgärder som görs måste också bygga på de värderingar som vår politik bygger på. Styrgruppen föreslår ett antal förslag för att påskynda övergången till en cirkulär ekonomi och vill undersöka stödet för olika åtgärder.

Tillväxt

Miljöpartiet har i flera fall uppfattats som motståndare till ekonomisk tillväxt utifrån hur vi resonerat och uttryckt oss. Diskussioner kring ekonomisk tillväxt har dock inte alltid präglats av en vilja att se argument och nyanser. Styrgruppen menar att det är angeläget att Miljöpartiets trovärdighet i ekonomiska frågor stärks och att hur vi kommunicerar kring tillväxt är en viktig del i det. Styrgruppen har diskuterat frågor om tillväxt och arbetstid utifrån det partiet beslutat tidigare och vill undersöka stödet för hur vi som parti kan utveckla och bli tydligare.

"EU:s mål för hållbar tillväxt

1. Minska utsläppen av växthusgaser med 20 % jämfört med 1990 års nivåer till 2020. EU är berett att gå ännu längre och sänka med 30 % om de andra industriländerna gör liknande åtaganden och utvecklingsländerna bidrar efter förmåga, som ett led i ett omfattande internationellt avtal.
2. Öka andelen förnybara energikällor i den slutliga energiförbrukningen till 20 %.
3. Försöka uppnå en 20-procentig ökning av energieffektiviteten."

Skatter

Skatter är dels en möjlighet att finansiera det gemensamma men kan också användas för att styra utvecklingen i en viss riktning. Miljöpartiet har länge drivit på för höjda miljöskatter och även föreslagit så kallad grön skatteväxling, där höjda miljöskatter växlas mot sänkt skatt på arbete.

För att öka de miljöstyrande skatterna och med skatter som verktyg påskynda övergången till en cirkulär ekonomi föreslår styrgruppen ett antal skatteförändringar och vill undersöka stödet för det

Inga kommentarer: