< div id=”header ”>< / div>

onsdag 26 oktober 2016

SD:s budgetförslag i Varberg 2017 nu offentligt !


SD i Varberg lägger en egen budget. De tillhör inget block och de har som syfte att väcka opinion för sina förslag än att deras budgetförslag går igenom.

Efter att läst igenom det gedigna budgetförslaget 2017 uppfattar jag att mycket som är med utgör hela SD:s lokala program. SD får ju inte vara med i budgetberedningen och därför får de jobba på egen hand och det blir då svårt att jämföra med alliansen plus MP:s budgetförslag och S de sistnämnda utgör sig för att vara opposition.

I slutvoteringen brukar Alliansen plus MP:s förslag ställas mot S men ändå tog SD debatten förra året som lockade upp talare efter talare att diskutera SD:s budgetförslag snarare än det egna.

Rent konkret innehåller SD:s förslag följande:

EXTRA SATSNINGAR

- Brottsofferjouren 100.000
- Anlägg en pendeltågsstation i Värö 7.041.000
- Frukost i grundskolan 5.000.000
- Kvalitetspengar till socialnämnden 5.000.000
- Anställning för hört- och lungräddning 500.000
- Underhåll lek- och mötesplatser 500.000
- Lek och mötesplatser på landsbygden 4.800.000
- Valfrihet skolmaten 1.500.000
- Lokal, regional och nationell kultur 1.000.000

BESPARINGAR

- Utträde ur Sjuhärads kommunförbund 702.000
- Tunnelprojektet 7.041.000
- Avbryt kraven på ekologiska matinköp 2.500.000
- Trönningeskolan - konstn. gestaltning 2.000.000
- Brunnsparken - konstn. gestaltning 1.300.000
- Brunnsparken ombyggnad 4.800.000

Melonpartiet de röda är bättre namn på miljöpartiet med sina falangstrider !

Miljöpartiet har det återigen trassligt med sina interna relationer och läser om Birger Schlaugs försök att tolka en falangstrid inom MP.Bakgrunden är att fyra stycken i riksdagsgruppen öppnar eget i gruppen.

Sopa under mattan gör gruppledaren Maria Ferm

"– Jag tycker förstås att det är mycket tråkigt. Men i stort sett har vi en väl fungerande riksdagsgrupp.

Men MP-ledamöterna som gör revolt ser ett behov av att det ska vara högt i tak och finnas utrymme för avvikande åsikter även i ett regeringspartis riksdagsgrupp. De tycker att MP lägger sig för platt för Socialdemokraterna i regeringen.

– Man har lagt sig platt i värdlandsfrågan, i Vattenfallsfrågan, i Ceta-frågan (EU:s handelsavtal, DN:s anmärkning), Det har inte varit kompromisser och det har skadat oss, säger Jabar Amin.

MP-ledningen
håller inte med.

– Vi arbetar utifrån kongressbeslut, valmanifest och den regeringsöverenskommelse som slöts mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet inför att vi bildade regering, säger Maria Ferm."

"– Det vi har att erbjuda som förhandlingspart är våra mandat i riksdagen. Om vi inte har dem blir vi en svagare och mindre seriös aktör, säger Hanna Lidström, språkrör för Grön ungdom.

Hon anser att de fyra ledamöterna antingen borde rösta som övriga riksdagsgruppen eller lämna riksdagen efter nästa val.

– För mig är det tydligt att riksdagen inte är den bästa platsen för dem att kanalisera sitt engagemang på, säger Hanna Lidström som dock hoppas att riksdagsgruppen ska kunna enas under den här mandatperioden"

Birger Schlaugs kommentarer ang Grön Ungdoms språkrörs uttalande

För det första är man vald för en mandatperiod och behöver således inte "avgå" efter ett val.

För det andra
innebär uttalandet att, om de fyra vill fortsätta sitt uppdrag som politiker, nästan uppmanas att fundera på ett nytt partibygge...

För det tredje bygger uttalandet på att "partilinje" är det som partiledningen anser vara partilinje - även om denna går i bjärt kontrast till såväl ideologi, partiprogram och medlemmars beslut på kongresser. En milt sagt märklig ståndpunkt från ett ungdomsförbund som tillhör ett parti vars ena ideologiska ben står på den plattform som kallas deltagande demokrati.

För det fjärde
tycks Grön Ungdoms företrädare inte anse att det är det hon kallar "partilinje" som har lett fram till
a) att partiet tycks tappat mer än häften av det som kallas kärnväljare
b) partiet plötsligt är det minsta när man mäter "andrahandsparti" (vilket innebär att viljan att rösta på det nästa bästa partiet för att rädda det kvar i riksdagen har minskat)
c) antalet medlemmar tydligen minskat ganska dramatiskt även med hänsyn tagen till att det är mellanvalsperiod
d) att det var en av de fyra, den då utrikespolitiska talespersonen, som satte ner foten i sitt sakområde genom att högt och offentligt kräva stopp för vapensamarbete med Saudiarabien - den fråga som

Tomas Ramberg
just nu i P1 Morgon, helt riktigt, anser vara den stora framgången för partiet i regeringssamarbetet. Hade partiledningen inte varit pressad av "de illojala" så vete katten hur det hade gått i frågan om Ojnareskogen, som anses vara partiets andra framgång. Ett språkrör öppnade upp för att regeringen skulle släppa igenom Nordkalks utvidgning (Ojnareskogen), samtidigt som en av de fyra "illojala" gick med i demonstrationståget som krävde stopp för utvidgningen av kalkbrottet.

För det femte: Grön Ungdom har intagit en för ungdomsförbund ovanligt icke-radikal inställning - tanken att Liberala ungdomsförbundet skulle kräva samma sak av Birgitta Ohlsson som Grön Ungdom kräver av de fyra miljöpartisterna finns inte på karta

tisdag 25 oktober 2016

Miljöpartiet slirar i regeringen om utsläpp av partiklar från bilar !Hur står det till med regeringens miljöambitioner när man läser detta i SvD?

"I ett läckt utkast från EU-kommissionen föreslås att bilar ska få släppa ut 50 procent mer partiklar jämfört med dagens värden när EU:s biltester görs om nästa år. En position som Sverige ställer sig bakom i de stängda förhandlingarna. Men Sverige driver också tillsammans med Spanien på för att reglerna ska försenas ett år. Sverige och Spanien vill att partikelkraven ska börja gälla först 2019 och inte 2018 som EU-kommissionen föreslår, enligt läckta uppgifter från förhandlingarna som SvD har tagit ta del av. Detta nekar dock regeringen till."

"Anledningen till att de nya testerna ska tillåta högre värden är för att biltillverkarna har blivit så duktiga på att manipulera EU:s tester att det i dag är stora skillnader mellan testvärdena och värden vid verklig körning. När testcykeln nu görs om kommer den mer likna körning i trafik och därför anser man att gränsvärdena måste höjas för att biltillverkarna ska klara testerna – den stora frågan är hur mycket högre värden som ska tillåtas."

"När SvD ville veta var Sverige står i frågan om tillåten avvikelse i de nya EU-testerna uppger miljöminister Karolina Skogs (MP) pressekreterare att Sverige ännu inte har antagit någon färdig position"

Höga halter partiklar påverkar lungfunktionen, kan bidra till hjärtsjukdom, lungcancer och är ett problem för astmatiker

måndag 24 oktober 2016

De som vill ha förändring i samhället är inte den politiska mitten - de är bara ute efter makt åt sig själva !


Det brukar ibland sägas att varje parti vill införa nytt tänkande och nya dimensioner i politiken utifrån sina grundtankar. Ett av dem som nämns är GAL/TAN-skalan där ALLA politiska partier har plats någonstans.

"Väljarna, och partipolitikerna, orienterar sig nu allt mer efter GAL-TAN-skalan, som konkurrerar med vänsterhöger-dimensionen. Vänster står för en omfattande offentlig sektor och dess välfärd för att ge invånarna trygghet finansierad med höga skatter. Höger står för en begränsad statsmakt med låga skatter som sätter individens frihet från statligt maktutövande högt.

I GAL-TAN är miljöomtanke, tolerans för olika livsstilar, sexualiteter, religioner och annat samt frihet för individen viktiga värden i GAL-delen. Av de svenska partierna hör Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Feministiskt initiativ och allt mer Centerpartiet hemma här. TAN-delen sätter traditionella värderingar högt, betonar lag och ordning samt inordnande under auktoriteter i samhället, och värnar nationen och det nationella i olika avseenden.

I val i Europa har de senaste åren partier som hör hemma i TAN-delen haft valframgångar: Nationella Fronten i Frankrike, Ukip i England, Dansk Folkeparti i Danmark, Sannfinländarna i Norge, AfD i Tyskland, FPÖ i Österrike med flera. I USA kan presidentkandidaten Donald Trump föras till uppräkningen"

En intressant artikel i ämnet är från tankesmedjan Katalys skriven av Daniel Suhonen, chef fackliga idéinstitutet Katalys Kalle Sundin, rapportförf. och utredare vid Katalys
Enna Gerin, utredare vid Katalys

1.De senaste 20 åren kan man se en sakta men stadig ökning av postmateriella värderingar i väljarkåren. Allt färre väljare intresserar sig för den socioekonomiska höger-vänsterkonflikten. Den postmateriella-kulturella konflikten längs GAL-TAN-axeln vinner istället terräng.

2.Väljarkåren, och framför allt de rödgröna väljarna, har tudelats i en materiell och en postmateriell gruppering. I synnerhet har Mp:s, V:s och Fi:s väljare dragit iväg långt åt det postmateriella hållet längs den frihetliga-auktoritära konfliktlinjen. Det har ställt S, som är beroende av en stor och bred väljarbas, i spagat över väljarkåren. S-väljarna är positionerade närmast det svenska genomsnittet. Detta kan tolkas som en fördelaktig position. Men bara om målet är att alienera så få väljare som möjligt. Mittpositionen blir ett politiskt ingenmansland. Polariseringen mellan postmateriella och materialistiskt inriktade väljare försvagar S tidigare framgångsrika klassöverbryggande strategi.

3. Statistiken visar också att det är lika sannolikt att arbetarklassen lämnar den traditionella höger-vänsterpolitiken för mer postmateriell GAL-TAN-politik som att medelklassen gör det. Beskedet är både positivt och negativt för S. Det positiva är att förutsättningen för klasspolitiken inte ”växer bort” på ett lagbundet sätt. Partierna kan påverka väljarkårens politiska värderingar och vinna stöd även om klasstrukturen förändras. Men det innebär samtidigt att S har misslyckats med att forma opinionen eftersom svenska väljare (oavsett klasstillhörighet) blir allt mer postmateriella i sina politiska uppfattningar. Fortsätter utvecklingen blir fördelningsfrågorna allt mindre betydelsefulla för väljarna.

I takt med tudelningen av väljarkåren har framtidsfrågorna slitits ur händerna på S. Partiet har hittills valt att outsourca förnyelsen av miljöpolitik och mångfald till MP, jämställdhet och hbtq-frågor till Fi och jämlikhet och anti-rasism till V.

Ju mer det samarbetas i den politiska mitten ju mer utsuddade blir partierna ideologiskt och känsligast just nu är förflackningen inte bara inom socialdemokraterna utan också miljöpartiet. Det finns de som inte känner igen sig och de som inte tycks "fatta" det nya i vågskålen.

Den politiska mitten är mer intresserade om vem som ska regera med vem och är ganska ointresserade att förändra politiken som system. De är nöjda med det som det är och det gäller bara att hålla SD borta från makten så är allt perfekt.

De ideologiskt inriktade vill ha systemförändring utmana få in nya dimensioner och andra värden än bara plånboksfrågor även om välfärd och grundtrygghet är viktiga även för dem.

söndag 23 oktober 2016

Centern i Halland splittrade om tågstopp i Värö !


Centern är splittrade när det gäller tågstopp i Väröbacka. Kommunrådet i Varberg Harald Lagegestedt (C) vill ha ett stopp i Värö för att avlasta tunnelbygget medan hans kollega Mari-Louise Wernersson (C)i Falkenberg vill inte ha något stopp alls i Värö.

"Hallandskommunerna har sedan tidigare kommit överens om att det bara ska vara ett stopp per kommun. Men det förändrades då det blev ett extra stopp i Kungsbacka kommun i och med stationen i Åsa där vissa tåg under rusningstid stannar"

"– Vi vill ha så kort restid som möjligt, det gör det attraktivt att bo i Falkenberg och ha arbetsplatsen någon annanstans. Det är väldigt viktigt för oss, säger Mari-Louise Wernersson (C) kommunråd i Falkenberg."

"– Vi ser ju ett oerhört stort behov att få till en hållplats i Väröbacka, det har vi jobbat för i många år och nu intensifieras det arbetet. Det vore bra att få den på plats för att avlasta under tunnelbygget, säger Harald Lagerstedt, (C), och kommunalråd i Varberg"

Det finns en facebook-grupp som arbetar för en Pendeltågsstation i Värö där kommer fortlöpande information vad som händer.

lördag 22 oktober 2016

CETA-avtalet borde diskuterats mer demokratiskt men i Sverige är frihandel politisk norm och en icke-fråga !


Många är nog förundrade över hur gröna gruppen kan vara MOT handelsavtalet i EU-parlamentet CETA medan riksdagsgruppens majoritet (undantag fyra ledamöter) i MP är FÖR.

" Miljöpartiet tycker helt klart att det här är ett problematiskt avtal. Det är inget snack om det. I EU är vi fria, men i Sverige agerare vi i ett politiskt sammanhang där det finns en enorm majoritet för detta frihandelsavtal, säger Max Andersson som kommentar till att Miljöpartiet inte motsätter sig detta på hemmaplan"

"I Sverige är gruppledaren i riksdagen, Jonas Eriksson (MP), ansvarig för Miljöpartiet när det gäller handelspolitiken. När vi talar med honom tycker han att det inte alls är konstigt att partiets egna EU-parlamentariker går emot regeringens, och därigenom Miljöpartiets linje i den här frågan.

– Det är inte konstigt. De olika parlamenten har olika ansvar för politiken. Visst är många miljöpartister oroliga, men vi driver nu på nationellt för att göra en bra konsekvensanalys av avtalet, säger Jonas Eriksson till SVT."

Går man sedan till det parlament Valllonien som stoppat CETA-avtalet (tillfälligt?) så blir det ännu rörigare tror jag.
"Enligt talmannen André Antoine i det vallonska parlamentet så handlar det om att lära sig hur det politiska systemet är uppbyggt i Belgien med regioner som har ett stort självbestämmande, som just Vallonien."

Ser vi då till vad Birger Schlaug skriver i sin blogg vet jag inte om många blivit klokare men jag skulle tro att det varit mycket snävt med debatten för innehållet i avtalet är snårigt och ingen öppen eller inre debatt tycks hållits i frågan.

"Den svenska självbilden är att vi har en livlig och bred politisk debatt i vårt land. Det är en mycket falsk bild. Få länder har så smalt debattutrymme när det gäller synen på frihandel. Få länder domineras av vänster och högeretablissemang - och numera även grönt parlamentariskt etablissemang - som till den milda grad som i Sverige är enögt när det gäller synen på frihandel. Läs gärna mer här!"

Det var först när jag klickade in på länken som Birger Schlaug hänvisade till som även jag blev lite klokare.

fredag 21 oktober 2016

Heijlska villan i Varberg är inte längre vad det har varit !


Byggnadsnämnen i Varberg har som jag ser det åstadkonmmit en kulturmiljöskandal genom att inte agerat rätt i ett ärende som diskuteras mycket i Varberg. Det är handläggningen av den s.k. Heijlska villan. Numera kallad "synvillan". Här nedan publicerar jag expertisens debattartikel i HN som borde varit ett av underlagen innan Byggnadsnämnden i Varberg fattade sitt beslut.

Som länets och kommunens anlitade expert på kulturmiljövård och det byggda kulturarvet, vill Kulturmiljö Halland här ge sin syn på den uppkomna situationen.
Beträffande Heijlska villan; låt oss till att börja med konstatera att denna byggnad är markerad med rivningsförbud i detaljplanen från 1995: q1, Byggnad av väsentligt kulturintresse, får ej rivas eller förändras.
Det som uttrycks i planen är med andra ord mycket tydligt och långtgående: Man vill försäkra sig om att en byggnad med mycket högt kulturhistoriskt värde bevaras för framtiden genom att varken stomme eller fasad får rivas och att denna därtill inte får förändras.

Som framkommit, vilket Kulturmiljö Halland redan i februari uppmärksammade, har dock den anrika byggnaden i allt väsentligt rivits. Det som här byggs upp kan inte betraktas som något annat än ett nybygge, oavsett om detta till utseendet skulle påminna om Heijlska villan. Därmed följer detta bygge, menar vi, inte heller detaljplanen.
Kan man då inte hävda att det som nu ska byggas upp på platsen, kan bli likvärdigt med originalet?
Svaret är nej. En byggnads kulturhistoriska värde är till största del dess värde såsom källa till historien. Ett grundläggande begrepp inom byggnadsvården är därför autenticitet, det vill säga äkthet, tillförlitlighet och ursprunglighet. Autenticitetsvärdet är förgängligt och kan endast bibehållas genom varsamhet och respekt för originalmaterialet. I plan- och bygglagen uttrycks detta bland annat i 8 kap 17 §: Ändring av en byggnad - - - ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

Heijlska villan var en både tidstypisk och unik byggnad. Det tidiga 1900-talets påkostade träbyggnadskonst fick här ett nedslag i engelsk villastil utan motstycke i Varberg. Den byggnad som nu uppförs, med betongstomme och underjordiskt garage därtill – om än med detaljer hämtade från det ursprungliga huset – blir även om viljan är god just en ny byggnad, inte Heijlska villan!
Gamla byggnader kan ibland behöva genomgripande renoveringsinsatser, vi bebyggelsesantikvarier har stött på det mesta i den vägen. Enligt vår erfarenhet handlar en lyckad restaurering inte främst om stora ekonomiska insatser – som i vissa fall är nödvändiga – utan mer om djup kunskap och respekt för byggnadens förutsättningar liksom om lämpliga byggnadsvårdsmetoder.


Förutom tillvägagångsättet finns frågetecken kring kommunens hantering av ärendet. Det förefaller rimligt att denna utvärderas. Det tycks bland annat som att en helhetssyn har saknats i handläggningen vilket gjort att de kulturhistoriska aspekterna kommit i skymundan. För att undvika en upprepning bör den byggnadsantikvariska kompetensen och rollen stärkas och tydliggöras tidigare i byggprocessen.
Fallet Heijlska villan, ställer viktiga principiella frågor. Hur behandlar vi vårt byggda kulturarv? Ett scenario där olika kulturbyggnader riskerar att ersättas av kulissartade konstruktioner bör väcka starka varningsklockor för alla vänner av god byggnadsvård. Det fåtal K-märkta byggnader som finns bör vårdas och bevaras efter sina egna förutsättningar.


Curry Heimann
länsmuseichef

Erik Rosengren
kulturmiljöchef

Charlotte Skeppstedt

tf avdelningschef
Kulturmiljö Halland

Björn Ahnlund
bebyggelseantikvarie
Kulturmiljö Halland

torsdag 20 oktober 2016

Musen som pep jämställdhet och diskriminering i ledaren i HN ryter inte som ett lejon !

Nej jämställdhet är mer än vad kultur och fritidsnämnden sysslar med i Varberg. Läser en ledare i HN som snöar in på ojämställd fördelning av tider i konståkning.

Hur står det till med socionomer på socialförvaltningen är det BARA kvinnor som hamnar där? Hur står det till med män som jobbar inom hemtjänsten eller inom äldreomsorgen är det BARA kvinnor som hamnar där? Hur ligger det till med lönesättning, sjuktalen och vilka jobbar heltid?

Javisst är satsningen på friidrotten ute i Trönninge en jämställdhetssatsning håller med. Hela kultur och fritidsnämnden har det som avvägning i varje beslut som tas - jämställdheten. Däremot kan vi fråga oss om 147 miljoner kan användas på andra ställen för att uppnå jämställdhet? Statistik vad gäller utövare är ganska given. Gäller för övrigt simningen också nu när kommunen gör en satsning på en ny fräsch simanläggning.

Nu handlar det inte om att höja vare sig personer och nämnd till skyarna men hade Maria Haldesten ledarskribent på Hallands Nyheter läst på lite bättre är det bakläxan som andra nämnder får. För övrigt är nämnden jag siter i kultur- och fritidsnämnden bäst på att området att motverka diskriminering också så det så. Lika rätt och samma möjligheter.

Om Stefan Edlund (MP) som hänvisas till i ledaren hänvisat lite till vad Miljöpartiet gick till val på så hade det låtit bättre än att fjäska för Christofer Bergenblock (C) i kommunfullmäktige. Nej det gjorde han inte vilket inte förvånar då hans uppdrag är att främja allianspartiernas företrädare i Varberg inte sina egna partikamrater. När var de uppe i talarstolen senast i fullmäktige?
"Miljöpartiet vill att diskriminering och andra hinder uppmärksammas för att kunna bearbetas och besegras. En jämställd och jämlik kommun ökar individens frihet och bidrar till samhällets utveckling, detta leder till ökad attraktionskraft för kommunen.

Med bas i skola och utbildning ska kommunen alltså vara ett föredöme i att forma ett samhälle som bygger på sunda värderingar där mobbning och utanförskap motverkas. Detta arbete ska också gå igen i kommunens uppdrag som arbetsgivare, där kommunala verksamheter ska framstå som ett föredöme när det kommer till att främja allas lika värde.

Därför menar vi att Varberg behöver bli grönare och varmare"

onsdag 19 oktober 2016

Varbergs kommun frågar om sommarstugeägare vill hyra ut till nyanlända


Står ditt fritidshus oanvänt och är du i så fall intresserad av att hyra ut det? Den frågan skickar Varbergs kommun till nästan 200 sommarstugeägare i Apelviken.

Bakgrunden är att 201 nyanlända personer som fått uppehållstillstånd av flyktingskäl anvisas till Varberg under 2016. Alla kommuner i Sverige ska hjälpas åt att ta emot människor som fått asyl i landet, och ska tillsammans med andra myndigheter bidra till att den som är nyanländ inkluderas i samhället och på arbetsmarknaden.


Varbergs kommun har hittills i år tagit emot, och ordnat boende för, 139 personer. Det betyder att det återstår att ordna boende till 62 personer innan årsskiftet. Det är ännu inte fastställt hur många människor kommunen ska ta emot nästa år, men det blir fler än i år. Situationen är minst sagt ansträngd eftersom Varberg har en lång bostadskö och ont om lediga bostäder

- Vi gör allt vi kan för att hitta lösningar och ordna boendetill de nyanlända som anvisas till oss och som ska etablera sig i Varberg. Vi har till exempel tidigare annonserat för att uppmärksamma privatpersoner på att kommunen erbjuder hyresgarantitill den som vill och kan hyra ut ett gästhus, en sommarstuga,en lägenhet eller en del av en fastighet till en nyanländ. Nu tar vi ytterligare ett initiativ och ställer en riktad fråga till nästan 200 sommarstugeägare i Apelviken. Samtidigt vill vi självklart även välkomna andra som har möjlighet att hyra ut att höra av sig via kommunens växel på telefon 0340-88 000, säger Eva Olson, chef för serviceförvaltningen.

tisdag 18 oktober 2016

Det går bra för Varberg och majoriteten är överens om budgeten 2017 !

När Hallands Nyheter presenterar Alliansen + MP:s förslag till budget i Varberg verkar det vara lite halvdant rubriken Societetsparken får vänta är lite märklig gällande en budget på 3 miljarder.

Går man sedan in på bostadsmålet färdiga bostäder så verkar det som kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M) ojar sig över alla som överklagar. Det vore bra om majoriteten slutar att drömma utan förhåller sig till realiteter i fortsättningen. Det mår vi alla bäst av i ett för övrigt välmående Varberg.

Ska vi säga nånting om budgeten allmänt är det framtagandet av förslagen i nämnderna som är det stora arbetet. Därefter ska förslag ställas samman och prioriterar ska göras och en viss ekonomisk balans ska hållas.

Jag tycker det är synd att inte alla partier bereds plats i budgetberedningen. Jag hade en motion uppe om detta för exakt ett år sedan för behandling i kommunfullmäktige. Nu är det inte så utan allt sammanställs i kommunstyrelsens arbetsutskott där bara S, M, C och MP har företrädare.

Alliansen men saknar företrädare har MP som ingår och L och KD som har insyn genom träffar på måndagarna ihop i majoritetsgruppen. S ingår i budgetberedningen men brukar låta majoritetspartierna presentera sitt förslag först i ksau (kommunstyrelsen arbetsutskott) och själva invänta kommunstyrelsen för att få maximal publicitet.

Andra partier som SD har genom åren aldrig lagt något eget budgetförslag i Varberg och förra året överraskade de med ett eget budgetförslag. DEtta budgetförslag blev sedan fokus för kommunfullmäktigemötet som antar budgeten så vi får se vad de hittar på i år.

Partier som V brukar ibland och ibland inte lägga avvikande förslag men i slutändan står dessa närmare S. SPI lägger inga egna budgetförslag och brukar avstå i budgeten men överaskade förra året genom att stödja majoritetsbudgeten utan några invändningar.

måndag 17 oktober 2016

Vänsterpartiet har guldläge inför nästa´val !


Vänsterpartiet har ett guldläge inför nästa val. De kan stå utanför blocköverskridande överenskommelser där MP fått utstå mycket kritik. De ingår i budgetsamarbetet när S och MP redan kompromissat sig samman.

Alliansen klarar inte av att enas och KD ligger utanför spärren i stort sett i varenda mätning. Inga partier vill ha med SD att göra och valutgången vad de får för röster ska inte spela nån som helst betydelse.

Alla vet vad vi får idag genom en röst på "vänsterblocket". Ingen vet vad som händer om alliansen blir större än rödgrönt mer än att de vill avsätta Stefan Löfven som de själva släppt fram som statsminister.

MP har visat sig vara ett lojalt och snällt lydparti i regeringen och är inga som helst problem för S. Att V skulle ingå som budgetpartner var ett krav från Alliansen för att Stefan Löfven skulle få bilda regering.

Sammanfattning: Vänstern blir vinnare för en rödgrönare regering och SD slukar borgerliga väljare i nästa val. Förlorare alla i mittenträsket där alla partier blir alltmer lika.

söndag 16 oktober 2016

Gröna rörelsen är inte mogen att diskutera värdekonflikter i samhället utan de sopas helst under mattan !


Ja även om man inte är medlem kan jag inte upptäcka att Miljöpartiet fått igång något INTERNT debattorgan. Följdaktligen skyr de kritik, ifrågasättanden och minoritetsuppfattningar i MP eller från person med anknytning till den gröna rörelsen.

Den enda grupp där det förekommer GRÖN DEBATT är gruppen #grönomstart en grupp som växer. Allt är absolut inte rumsrent att publiceras där om det hade varit i MP:s regi utan debatten hade strypts direkt.

Exempel på bra och kritiska artiklar för övrigt publicerad i Göteborgs-Posten men också i Grön Omstart är en artikel av Rebwar Hassan: "MP behöver ny grön vision – utan islamism och identitetspolitik ".

Det är lätt att gömma sig bakom skynken när man går med i ett politisk parti. Att stämma in i identiteten att företräda något men till slut faller skynket då något av det man företräder blir en baksida.

En intressant artikel i sammanhanget är problemet med hederskulturer publicerad i Aftonbladet skriven av Maria Rashidi, ordförande Kvinnors Rätt ,Nätverket mot hedersrelaterat våld – Styrelsen, via Samiran Ishak,Meheret Dawit, ordförande Eritreanska kvinnoföreningen för integration

För att kunna förstå något om ämnet integration måste olika erfarenheter tålas att diskuteras men som jag upplever det själv är allt som har med invandrare att göra inom Miljöpartiet diskuterat i klump och utifrån något som har med en analys med SD som motpol. Alltså är alla invandrare bra oavsett och SD är den stora stygga vargen. Så löser vi inte problemen med integration i Sverige. MP har inte ifrågasatt kulturella bakgrunder utan de ger en bild av att alla flyr från krig rätt och slätt sedan sopas diskussioner under mattan.
"För en integrationspolitik med fokus på allvarliga värdegrundskonflikter har aldrig existerat, inte ens på papper. Världens första feministiska regering bidrar också till att kulturella sedvänjor – med stöd av diverse gudar – förblir överordnade mänskliga rättigheter"